Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 299,00 zł oraz za wyżywienie w wysokości nie przekraczającej 10 zł dziennie.

Rodzice/opiekunowie prawni posiadających: KKR3+, KKR „N”, zasiłek stały, okresowy lub rodzinny przyznany na dziecko, które będzie uczęszczać do żłobka, mogą ubiegać się  o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w żłobku po przedstawieniu dokumentów potwierdzających uprawnienia do całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłaty i wypełnieniu wniosku o zwolnienie z opłat - załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Samorządowego Nr 31.

Opłaty te wnoszone są na rachunek bankowy Żłobka: 59 1020 2892 0000 5902 0590 9744 za cały miesiąc „z dołu”  do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu za który następuje rozliczenie.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonano wpłaty.

BARDZO PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT